Społeczne Ognisko Muzyczne

Lubisz muzykę?

Chcesz nauczyć się grać?

Planujesz naukę w Szkole Muzycznej?

 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Szamotułach

ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do klas:

-fortepian

-skrzypce

-gitara

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY OGNISKA , UL. 3 MAJA 8

W SZAMOTUŁACH (pokój nr 8, tel. 61 2921404)

Informacji udziela również Szkoła Muzyczna –

tel. 612921318

 

 

REGULAMIN SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO W SZAMOTUŁACH

1. Społeczne Ognisko Muzyczne w Szamotułach zwane dalej Ogniskiem jest placówką kształcenia muzycznego prowadzoną przez Poznańskie Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych w Poznaniu.

2. Nauczanie w Ognisku odbywa się na podstawie ramowych programów nauczania ustalonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

3. Nabór do Społecznego Ogniska Muzycznego prowadzony jest 1 września. Dodatkowy nabór w ciągu roku szkolnego jest możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc i nie obliguje SOM do wydania świadectwa promocyjnego.

4. Ognisko prowadzi nauczanie w działach:
A)dziecięcym – dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 10 lat,
B) młodzieżowym – dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 11 do 18 lat.
5. Czas trwania nauki: dla działu dziecięcego 6 lat, a dla działu młodzieżowego 4 lata.

6. Lekcje odbywają się: raz w tygodniu – 45 min. lekcja na instrumencie(indywidualna) oraz w zależności od możliwości finansowych i liczby uczniów w Ognisku raz w tygodniu lekcja zbiorowa umuzykalnienia lub chóru (45 min.)

7. Lekcje umuzykalnienia lub chóru są lekcjami obowiązkowymi gdyż stanowią uzupełnienie lekcji indywidualnych.

8. Dni wolne od nauki i ferie świąteczne w Ognisku są identyczne jak państwowym szkolnictwie muzycznym.

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych na dany rok szkolny lekcji, a absencje własne powinien odpracować. Nie ma natomiast obowiązku odpracowywania lekcji, które nie odbyły się z winy ucznia (choroby, wyjazdy).

10. Działalność Ogniska opiera się na wnoszonych przez uczniów opłatach za naukę.

11. Wysokość czesnego winna być wyraźnie określona w zawieranych przez dyrekcję i osobę reprezentującą ucznia w umowach o naukę.

12. Czesne winno być wypłacane co miesiąc z góry, do dnia 10 każdego miesiąca.

13. Uczeń ma obowiązek na pierwszej lekcji po dniu 10 każdego miesiąca przedłożyć nauczycielowi instrumentu głównego dowód wpłaty. Nauczyciel natomiast winien odnotować datę wpłaty w dzienniku lekcyjnym.

14. Punktu 13. należy rygorystycznie przestrzegać. W przypadku nie przedłożenia dowodu wpłaty nauczyciel nie ma obowiązku dalszego prowadzenia lekcji.

15. Umowa o naukę spisywana jest na okres roku szkolnego i corocznie musi być odnawiana.

16. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy o naukę w ciągu roku szkolnego. Rozwiązanie takie może nastąpić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem wyłącznie drogą pisemną (tj. mimo rozwiązania umowy uczeń jeden miesiąc opłaca i uczęszcza na lekcje) – na adres Społeczne Ognisko Muzyczne ul. 3 Maja 8 64 – 500 Szamotuły.

17. Nie przestrzeganie regulaminu w punktach 11 – 16 i warunków zawartych w umowie o naukę może spowodować dochodzenie roszczeń przez Ognisko na drodze sądowej.

18. W umowie o naukę jest określona sekcja (instrument) do jakiej uczeń będzie uczęszczał (fortepian, gitara itp.). Dopuszcza się zmianę sekcji (instrumentu) wyłącznie od nowego roku szkolnego.

19. Trzy razy w roku organizowane są przeglądy pracy ucznia. Dwa razy (styczeń i czerwiec) w formie egzaminu bez udziału publiczności oraz raz uczniowie biorą udział w popisie z udziałem rodziców i gości organizowanym na zakończenie roku szkolnego. Nieobecność ucznia na przeglądach musi być pisemnie usprawiedliwiona.

20. Egzamin kończący naukę w SOM uczniowie zdają indywidualnie wyłącznie wobec Komisji Egzaminacyjnej.

21. Uczniowie na zakończenie roku szkolnego otrzymują z Ogniska: zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie do SOM (gdy okres nauki nie przekracza 10 miesięcy), świadectwo promocyjne, świadectwo ukończenia Ogniska.