Społeczne Ognisko Muzyczne

Lubisz muzykę?                                                                   

Chcesz nauczyć się grać?

Planujesz naukę w Szkole Muzycznej?

 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Szamotułach

ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas:

fortepian

skrzypce

gitara

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO AULI SZKOŁY MUZYCZNEJ W SZAMOTUŁACH

(WEJŚCIE OD UL. 3 MAJA) ,

1 września  9.00-14.00, tel. 608426034

 Informacji udziela również sekretariat Szkoły Muzycznej –  tel. 612921318

 

Koszt miesięczny – 160 zł

Liczba miejsc ograniczona

Z A P R A S Z A M Y

 

REGULAMIN SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO W SZAMOTUŁACH

 

 1. Społeczne Ognisko Muzyczne w Szamotułach zwane dalej Ogniskiem jest placówką kształcenia muzycznego prowadzoną przez Poznańskie Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych w Poznaniu.
 1. Nauczanie w Ognisku odbywa się na podstawie programów nauczania ustalonych na bazie programów nauczania dla szkoły muzycznej I stopnia.
 1. Nabór do Społecznego Ogniska Muzycznego prowadzony jest pierwszego dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatkowy nabór w ciągu roku szkolnego jest możliwy tylko w przypadku wolnych miejsc i nie obliguje SOM do wydania świadectwa promocyjnego.
 1. Ognisko prowadzi nauczanie w działach:

A) dziecięcym – dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 10 lat,

B) młodzieżowym – dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 11 do 18 lat.

 1. W przypadku wolnych miejsc możliwe jest też nauka dla dorosłych (wg. programu dla działu młodzieżowego).
 1. Czas trwania nauki: dla działu dziecięcego 6 lat, a dla działu młodzieżowego 4 lata.
 1. Lekcje odbywają się raz w tygodniu – 45 min. nauki gry na instrumencie (indywidualna) wg. planu ustalonego z nauczycielem prowadzącym.
 1. W zależności od możliwości finansowych i lokalowych oraz liczby zainteresowanych uczniów może być też raz w tygodniu realizowana lekcja zbiorowa – umuzykalnienie.
 1. Dni wolne od nauki i ferie świąteczne w Ognisku są identyczne jak państwowym szkolnictwie
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych na dany rok szkolny lekcji, a absencje własne powinien odpracować. Nie ma natomiast obowiązku odpracowywania lekcji, które nie odbyły się z winy ucznia (choroby, wyjazdy).
 1. Działalność Ogniska opiera się na wnoszonych przez uczniów opłatach za naukę.
 1. Wysokość czesnego winna być wyraźnie określona w zawieranych przez dyrekcję i osobę reprezentującą ucznia umowach o naukę.
 1. Czesne winno być wypłacane co miesiąc z góry, do dnia 25 każdego miesiąca.
 1. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy i zalegania z opłatami (powyżej jednego miesiąca) Dyrektor SOM ma prawo do zawieszenia lekcji. Kontynuacja zajęć następuje po uregulowaniu zaległości. Nauczyciel prowadzący nie ma obowiązku odrabiania zawieszonych lekcji.
 1. Umowa o naukę spisywana jest na okres roku szkolnego i corocznie musi być odnawiana.
 1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy o naukę w ciągu roku szkolnego. Rozwiązanie takie może nastąpić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem wyłącznie drogą pisemną (tj. mimo rozwiązania umowy uczeń jeden miesiąc opłaca i uczęszcza na lekcje) – na adres Społeczne Ognisko Muzyczne ul. 3 Maja 8 64 – 500 Szamotuły.
 1. Nie przestrzeganie regulaminu w punktach 13 – 16 i warunków zawartych w umowie o naukę może spowodować dochodzenie roszczeń przez Ognisko na drodze sądowej.
 1. W umowie o naukę jest określona sekcja (instrument) do jakiej uczeń będzie uczęszczał (fortepian, gitara itd.). Dopuszcza się zmianę sekcji (instrumentu) wyłącznie od nowego roku szkolnego.
 1. Trzy razy w roku organizowane są przeglądy pracy ucznia. Dwa razy (styczeń i czerwiec)  w formie egzaminu bez udziału publiczności (na ocenę) oraz raz uczniowie biorą udział  w koncercie z udziałem rodziców i gości organizowanym na zakończenie roku szkolnego. Nieobecność ucznia na przeglądach musi być usprawiedliwiona.
 1. Egzamin kończący naukę w SOM uczniowie zdają indywidualnie wyłącznie wobec Komisji Egzaminacyjnej.

21. Uczniowie na zakończenie roku szkolnego otrzymują z Ogniska: zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie do SOM (gdy okres nauki nie przekracza 10 miesięcy), świadectwo promocyjne,

świadectwo ukończenia Ogniska.